תקנון

כללי

 1. אתר האינטרנט של סטארט – קופל גרופ בע"מ ( להלן : "האתר") משמש כאתר מידע עבור סוכני הביטוח.
 2. האתר מאפשר הגשת פניות למחלקות השונות של החברה באמצעות השארת פרטים.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה באתר. הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו בעיון.
 4. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון, הינך מבקש שלא לעשות שימוש באתר.
 5. בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

 

שמירה על סודיות המידע ומדינות פרטיות

 1. על מנת לספק את השירות הטוב ביותר, תאסוף החברה ותשמור במאגריה את המידע הבא: שם פרטי, שם משפחה, ספר תעודת זהות, מספר טלפון, מספר רכב, סוג רכב, כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, תאריך לידה.
 2. הלקוח נותן הסכמתו להעביר את הפרטים הדרושים לספקי השירות של החברה לצורך קבלת שירות.
 3. לא חלה חובה חוקית למסור את המידע.
 4. החברה מתחייבת לשמור בסודיות כל מידע שיתקבל מהלקוח ו/או מסוכן הביטוח שלו, למעט מידע שהוא נחלת הכלל. התחייבות זו תחול גם על עובדי החברה ו/או מי מטעמה והיא אינה מוגבלת בזמן. התחייבות זו לא תחול במקום בו נדרש אחד הצדדים לגלות המידע על פי דין.
 5. החברה שומרת לעצמה הזכות להשתמש במידע שיימסר לה על לקוח לצרכים סטטיסטיים.
 6. הלקוח רשאי לפנות לחברה בבקשה להסיר / לתקן / לעדכן את המידע המצוי על שמו ממאגרי החברה. לצורך כך יהיה עליו לפנות לחברה באמצעות פנייה באתר ב"צור קשר".
 7. החברה תעשה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על פרטיות המידע וחסיונו ולמנוע הגעת המידע לידי גורמים אחרים. אמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אולם אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן באתר ו/או חשיפתו.

 

ביטול עסקה

 1. באפשרותך לבטל את המנוי תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת כתב השירות, לפי המאוחר, זאת ללא גביית דמי ביטול. ביטול מנוי לאחר 14 ימים יזכה אותך בסכום היחסי שנותר לתקופת המנוי ובלבד שנותרו למעלה מ 3 חודשים לתום המנוי ולא צרכת שירות. ביטול מנוי כרוך בתשלום דמי ביטול בגובה של 5% או 100 ש"ח מסכום העסקה, הנמוך מביניהם. לביטול המנוי, נא לשלוח למייל – bitulim@startcar.co.il
  *בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף , לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 

שמירת זכויות וסימני מסחר

 1. כל מידע, הפרסומים והיצירות המופיעים במערכת, לרבות לוגו ואייקונים, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של אחרים אשר התירו לחברה לעשות בהם שימוש. חל איסור להעתיק ו/או לפרסם ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מהם ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה.
 2. לכל שאלה או הבהרה לעניין תקנון האתר, ניתן לפנות בדרכי ההתקשרות הבאים: 6465* או באמצעות השארת פניה באתר החברה.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה. הנוסח האחרון המופיע האתר הוא המחייב.